บทความทดสอบ

เป็นสารประกอบเดียว

ใช้สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในรถยนต์/อาคาร/ตู้เย็น